Algemene voorwaarden Focus Led Lighting B.V.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. FOCUS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Focus Led Lighting B.V., gevestigd aan de Oude Apeldoornseweg 35 A3 te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77785894;
b. klant: het bedrijf dat met FOCUS een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen FOCUS en de klant.

Artikel 2. Algemeen
2.1.Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten tussen FOCUS en de klant.
2.2.Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de klant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden en/of condities van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3.Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4.Indien van onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, kunnen daaraan door de klant geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geven worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5.Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FOCUS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.Indien FOCUS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FOCUS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7.FOCUS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2.8.Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 3. Aanbod
3.1.Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2.De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FOCUS opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop FOCUS zijn aanbod of offerte baseert. Blijken de door de klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig te zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de klant in rekening worden gebracht.
3.3.Kennelijke fouten of vergissingen in folders, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of overige publicaties van FOCUS binden FOCUS niet.
3.4.Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5.FOCUS kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn assortiment.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat FOCUS deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.2.Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van FOCUS binden hem niet dan nadat en voor zover FOCUS deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien FOCUS daaraan uitvoering geeft.
4.3.Eventuele of beweerde onjuistheden in een bevestiging van FOCUS dienen op straffe van verval binnen 3 dagen na datum van de bevestiging door de klant schriftelijk aan FOCUS te worden meegedeeld.

Artikel 5. Prijzen
5.1.Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2.Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, transportkosten, de prijzen van zaken al dan niet door FOCUS van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van de werkzaamheden c.q. de producten (mede)bepalen, is FOCUS gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zelfs indien de prijswijziging was te voorzien. De klant is te allen tijde aan deze prijswijzigingen gebonden.
5.3.FOCUS is te allen tijde gerechtigd de kosten van transport in rekening te brengen bij de klant.
5.4.FOCUS heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6. Aan- en aflevering
6.1.Levering geschiedt af magazijn FOCUS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2.Leverdata worden schriftelijk overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht ontbinding of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Na het verstrijken van de opgegeven levertijden heeft de klant het recht FOCUS schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de klant FOCUS een redelijke termijn moet vergunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien FOCUS in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen. FOCUS is evenwel nimmer schadevergoeding verschuldigd. 6.3.In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van FOCUS ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.4.Indien levering af magazijn FOCUS is overeengekomen, geschiedt de levering op het moment dat de producten ten behoeve van de klant zijn afgezonderd.
6.5.Indien de klant de gekochte producten niet in ontvangst neemt, dan wel deze niet komt/laat afhalen, staan zij gedurende 3 weken tot zijn beschikking. De producten worden gedurende deze periode voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Na 3 weken is FOCUS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval FOCUS gerechtigd is de geleden en nog te lijden schade op de klant te verhalen.
6.6.FOCUS is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de levering dat is uitgevoerd.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant
7.1.De klant draagt er zorg voor dat gegevens die FOCUS nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking komen van FOCUS.
7.2.Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 8. Betaling
8.1.Betaling dient zonder korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de door FOCUS aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij tijdige of niet volledige betaling is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd.
8.2.FOCUS is te allen tijde gerechtigd de bestelling vast te houden en een vooruitbetaling te eisen.
8.3.Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is FOCUS gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder onder meer begrepen de levering van producten, op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
8.4.FOCUS behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of na vooruitbetaling te leveren.
8.5.Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
8.6.Indien FOCUS overgaat tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.
8.7.Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en ten slotte tot afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.8.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van FOCUS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Reclame
9.1.Alle reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de producten/factuur schriftelijk bij FOCUS zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken op erkenning van de reclame en/of vergoeding van het aangevoerde gebrek zijn vervallen.
9.2.Retourzendingen aan FOCUS van geleverde producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van FOCUS. Het transport is voor rekening en risico van de klant.
9.3.Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze aangemerkt worden als grond voor een reclame.
9.4.Reclames of retourzendingen ontslaan de klant niet van zijn betalingsverplichting jegens FOCUS, tenzij hij door FOCUS hiervoor is gecrediteerd.

Artikel 10. Garantie
10.1.FOCUS garandeert dat de door hem geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door FOCUS geleverde producten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal FOCUS kosteloos naar zijn keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt deze garantieverplichting gedurende 12 maanden na aflevering. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. Identieke producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij een dergelijk minimaal kleurverschil worden de producten geacht aan de specificatie te voldoen. Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.
10.2.FOCUS kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende product franco aan hem of aan een door hem op te geven adres wordt toegezonden.
10.3.Het claimen van garantie ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichting jegens FOCUS.
10.4.Een beroep op de garantie wordt afgewezen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a.het product niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksinstructies;b.gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van het product;c.schade aan het product is veroorzaakt door de klant of door derden (vernieling);d.het product niet is gebruikt voor het doel waarvoor het product geproduceerd is;e.er sprake is van normale slijtage;f.de klant en/of derden, die daarvoor geen toestemming van FOCUS hebben gekregen, (reparatie)werkzaamheden en/of wijzigingen aan het product hebben uitgevoerd;g.de klant onderdelen van het product heeft (laten) vervangen;h.gebreken aan het product veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, waterschade, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;i.gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door FOCUS zijn geleverd.
10.5.FOCUS behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring
11.1.FOCUS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;b.enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
11.2.De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. FOCUS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart FOCUS tegen alle aanspraken ter zake.
11.3.In geen geval zal FOCUS aansprakelijk zijn voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van (personeel van) de klant of diens afnemers ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde producten. De klant staat ervoor in dat hij zich, zijn functionarissen en/of personeel ter zake verzekerd houdt.
11.4.De klant is gehouden om FOCUS te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de producten.
11.5.Indien FOCUS op basis van hem op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijke recht ten onrechte is geschied, is FOCUS niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
11.6.Door FOCUS worden geen verzekeringen afgesloten voor enige vorm van schade aan zaken van de klant welke zich onder FOCUS bevinden.
11.7.Indien FOCUS naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. FOCUS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.
11.8.FOCUS is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
11.9.Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit FOCUS iedere aansprakelijkheid uit.
11.10.FOCUS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product.
11.11.FOCUS is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
11.12.In die gevallen waarin FOCUS aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de dekking van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan van toepassing is. Indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde schade geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten, waarop de focusaansprakelijkheid betrekking heeft.
11.13.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FOCUS.
11.14.De klant vrijwaart FOCUS tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
11.15.Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens FOCUS vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens FOCUS kan aanwenden.
11.16.Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens FOCUS handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die FOCUS daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 12. Auteursrecht
12.1.Alle tekeningen, modellen, gebruiksaanwijzingen en ontwerpen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van FOCUS. Namaak en/of gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van FOCUS te allen tijde te respecteren.
12.2.Bij overtreding van het hiervoor omschreven verbod verbeurt de klant ten behoeve van FOCUS een dadelijk opvorderbare boete van € 2.000,00 per gebeurtenis, alsmede een dadelijk opvorderbare boete van € 1.000,00 voor elke dag, dat de klant in overtreding is. Voornoemde boete laat onverlet het recht van FOCUS om van de klant volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1.De door FOCUS geleverde producten blijven het volledig eigendom van FOCUS, totdat de klant al hetgeen hij uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten, (inclusief eventuele rente, boete en kosten) aan FOCUS is verschuldigd, heeft voldaan.
13.2.De geleverde producten kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door FOCUS worden teruggenomen, terwijl de klant alsdan verplicht zal zijn deze producten terstond op eerste aanmaning voor eigen rekening en risico aan FOCUS te retourneren.
13.3.De klant is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de producten te beschikken op een wijze waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud van FOCUS zou worden aangetast. Zo is het FOCUS niet toegestaan de producten buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Het is de klant echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de klant surséance van betaling is gevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard.
13.4.De klant dient de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige producten op te slaan, dit om in staat te zijn de producten van FOCUS te blijven onderscheiden.
13.5.Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk FOCUS daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van FOCUS.
13.6.De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan FOCUS toekomende rechten onverlet.

Artikel 14. Annulering
14.1.Indien de klant een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan wel een overeenkomst ontbindt, is hij gehouden aan FOCUS alle met het oog op de uitvoering van deze order respectievelijk overeenkomst gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, ingekochte materialen e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van FOCUS op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering respectievelijk ontbinding voortvloeiende schade.

Artikel 15. Overmacht
15.1.Van overmacht aan de zijde van FOCUS is onder andere sprake indien FOCUS verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog en oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, brand, diefstal, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, internetstoring, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, bedrijfsstoring, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, blokkades, transportmoeilijkheden, virusinfectie of computervredebreuk door derden.
15.2.Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van FOCUS.
15.3.FOCUS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FOCUS zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4.Voor zover FOCUS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FOCUS gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
15.5.Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal FOCUS de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1.FOCUS is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst FOCUS ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
16.2.FOCUS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.3.Voorts is FOCUS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4.FOCUS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5.Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FOCUS op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien FOCUS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.6.FOCUS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2.Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak FOCUS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FOCUS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FOCUS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1.Op alle overeenkomsten welke door FOCUS worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2.De rechtbank Gelderland te Zutphen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die niet in der minne beslecht kunnen worden, met dien verstande dat FOCUS te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de klant via enige andere bevoegde rechtbank.